Functieomschrijving:
Algemeen directeur
Opdracht
Als algemeen directeur voer je een beleid dat in overeenstemming is met de missie,
visie en waarden zoals neergesch reven in de opdrachtsverklaring.
Je draagt eindverantwoordelijkheid voor en leidt de algemene en dagelijkse werking van
de organisatie in al zijn facetten en geledingen.
In samenwerking met het bestuur en met het team bepaal je en realiseer je de
doelstellingen.
Je adviseert, ondersteunt en faciliteert de voorzitter en het bestuur. Je zorgt voor de
uitvoering van beleidsbeslissingen.
Je waakt over en bevordert een constructieve en hartelijke collegiale samenwerking en
een warme thuissfeer voor gebruikers en hun netwerk.
Je vertegenwoordigt de organisatie extern en draagt bij aan netwerkvorming.
Plaats in de organisatie, relaties en overleg
De algemeen directeur is verantwoording verschuldigd voor zijn functioneren aan de
voorzitter en het bestuursorgaan. Je rapporteert aan hen formeel en informeel over de
zorg- en dienstverlening, het kwaliteitsbeleid en het gevoerde organisatorisch beleid. Je
neemt deel aan het dagelijks bestuur en aan het bestuursorgaan.
Je bent voorzitter van het managementteam. Binnen het managementteam zijn de
verantwoordelijkheden verdeeld. Als algemeen directeur blijf je de
eindverantwoordelijkheid dragen. Je bent bevoegd bij ontstentenis van consensus een
beslissing te nemen.
Je bent lid van het opnameteam, het beleidsteam en de stuurgroep kwaliteit.
Je kan op eenvoudige verzoek deelnemen aan elk overleg in de organisatie indien je
aanwezigheid gewenst is.
BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de verschillende aspecten van de
bedrijfsvoering van de organisatie. Hij is bevoegd om beslissingen te nemen binnen
vastgelegde bevoegdheden en begrotingen goedgekeurd binnen het bestuursorgaan.
Je bent eindverantwoordelijk voor het algemeen beleid in al zijn facetten.
Je bent verantwoordelijk voor het externe communicatiebeleid van de voorziening. Je
treedt, indien nodig, als woordvoerder op ten aanzien van externe belanghebbenden.
Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van het strategisch beleidsplan, het
masterplan en het jaarverslag.
Je bent bevoegd om betalingen uit te voeren in overeenstemming met de begrotingen
en de afgesproken budgetten.
Je bent verantwoordelijk voor een goede samenwerkingsrelatie met de verschillende
werknemersdelegaties. Je staat in voor een constructief overleg binnen de verschillende
syndicale overlegorganen.
Je bent verantwoordelijk voor een hoogwaardige kwaliteit van de uitvoerende
processen van alle diensten en geeft sturing aan de besluitvormingprocessen.
Je bent eindverantwoordelijk voor een verantwoorde hulp- en dienstverlening ten
aanzien van de gebruikers. Je vormt het finaal aanspreekpunt voor alle cliënten, ouders
en wettelijke vertegenwoordigers.
Diploma
Bij voorkeur in het bezit zijn van een relevant diploma op masterniveau. Kandidaten met
een bachelordiploma kunnen eveneens in aanmerking komen op basis van verworven
deskundigheid en competenties door relevante ervaring.
Ervaring
Enige ervaring in een managementfunctie, bij voorkeur in de sociale sector, zijn vereist.
Vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken
Je hebt affiniteit met de doelgroepen van onze organisatie en personen uit hun
omgeving.
Je bent een strategisch en innovatief manager, die in staat en bereid is om doelen en
prioriteiten te stellen.
Zowel intern als extern kun je strategische afwegingen maken. Je bent een sterke
communicator en in staat zowel met alle interne als externe betrokkenen van de
organisatie op een open, transparante en duidelijke manier te communiceren.
Je bent een voorbeeld op vlak van een respectvolle bejegening ten aan aanzien van alle
medewerkers. Je weet medewerkers te inspireren, geeft hen ruimte tot initiatiefname
en stimuleert persoonlijk groei. Je vormt een belangrijk aanspreekpunt voor alle
medewerkers, vrijwilligers en stagiair(e)s.
Je bent bereid tot kritische zelfreflectie en kan er ook anderen toe aanzetten dezelfde
houding aan te nemen.
Je kan conflicten hanteren en bemiddelend optreden.
Je kan knopen doorhakken en moeilijke beslissingen nemen.
Je bent uiterst bekwaam in alle aspecten van het situationeel en participatief
leidinggeven en in staat de passende communicatiestijl te hanteren.
Je kunt taken en verantwoordelijkheden delegeren en opvolgen.
Zowel voor de interne als externe omgeving profileer je je als een herkenbare en
betrouwbare partner.
Je bent leergierig en steeds bereid om bij te leren.
Je stelt je zeer beschikbaar op en bent in principe steeds (telefonisch) bereikbaar.
Wij verwachten een grondhouding van respectvolle bejegening naar de gebruiker:
- een onvoorwaardelijke acceptatie van de persoon met een handicap, zijn
mogelijkheden en beperkingen
- het respecteren van diens eigenheid alsook respect voor de wensen en
voorkeuren van zijn omgeving
- een betrokkenheid gekenmerkt door inleving, empathie en vertrouwen
- echtheid, congruentie, oprecht handelen
- respect voor de privacy
Ingangsdatum
05/11/2021